Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Sayın Kullanıcı, ATKI TEKSTİL KUMAŞ İPLİK İNŞAAT HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere web sitemizi kullanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni doğrultusunda bazı bilgilendirmelerde bulunmaktayız.

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi safhasında veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılacağını, sizlerden kişisel veri toplamamızın hukuki sebeplerini ve ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğunuz hakları bulabileceğiniz bu Aydınlatma Metnini dikkatle okumanız tavsiye olunmaktadır.

Kişisel VerilerinizinToplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi Kimlik Bilgileri; adres, telefon numarası, mail adresi gibi İletişim Bilgileri; fatura ve teslimat bilgileri, Elektronik Kimlik verileri gibi kişisel verileriniz siz değerli müşterilerimizden www.melekbutik.com web sitemizi kullanmanız, arama kayıtlarınız ve diğer yazılı ve sözlü iletişim araçları ile aşağıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda Şirketimizce sağlanan ürün ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK Madde 5(2)(c)’de belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen”veri sorumlusu Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5 (2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işbu aydınlatma metni kapsamında öngörülen amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır.

Şirketimiz Tarafından İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin hangi amaçlar doğrultusunda toplandığı ve işlendiğinin mevzuat hükümleri uyarınca açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Şirketimizce; sizlere daha iyi hizmet verebilmek, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve iletişimi sağlamak, web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, sipariş, kargo takibi, iade ve iptal prosedürlerinin yürütülebilmesi, Önbilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, müşteri memnuniyetini artırmak ve müşterilerimizin istek, talep ve şikayetlerine cevap verebilmek, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçları doğrultusunda işlenecektir.

Sunucu günlüğü dosyalarımızda tarayıcınızın otomatik olarak bize aktardığı bilgiler de tarafımızca saklanmaktadır. Bunlar: site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları, tarayıcı türü/sürümü, kullanılan işletim sistemi, referrer URL (ziyaret edilen bir önceki sayfa), erişimi yapan bilgisayara ait hostname (IP adresi), sunucu sorgusunun saati, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleridir. Bu veriler kişiyle ilişkilendirilerek saklanmaz. Aynı zamanda bu veriler başka veri kaynaklarıyla da birleştirilmez. IP adresiniz ziyaretinizin ardından hemen silinir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak kişisel verileriniz sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır. Yalnız elektronik ortamda yahut mağazalarımız aracılığıyla fiziksel olarak tarafınıza sunulan Elektronik Ticari İleti Aydınlatma ve Açık Rıza Metni kapsamında gerekli onayların verilmesi halinde tarafınıza elektronik ticari ileti gönderimi yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde kişisel verilerin aktarılması hususu ele alınmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler ışığında, verilerinizin hukuka uygun bir şekilde aktarılabilmesi için bu bilgilendirmenin tarafımızca yapılması gerekmektedir. Siz müşterilerimize ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere KVKK Madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK Madde 5(2)(c)’de belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”, KVKK Madde 5(2)(ç)’de belirtilen” veri sorumlusu Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması”, KVKK Madde 5 (2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, öncelikle iştiraklerimiz, hizmet alınan veya iş birliğinde bulunulan başta vergi ve IT firmaları, kargo, çağrı merkezi vb. hizmet firmaları, bağımsız denetim firmaları, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımız, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcılar, veri merkezleri, bulut (cloud) platformları, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

İnternet sitesi kullanıcısının ad, soyad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi ve Silinmesi

Melek Butik olarak bize olan güveninizin değerini biliyoruz; bu nedenle kişisel bilgilerinizi yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için en üst düzeyde özen göstermekte ve en yüksek güvenlik standartlarını kullanmaktayız. Bir sipariş sırasında veya sunduğumuz diğer hizmetler çerçevesinde verdiğiniz kişisel bilgiler teknik güvenlik sistemleri ve ek yetkilendirme işlemleri ile korunur. Bu durum, bilgilerinizin hem aktarımı hem de sunucularımız üzerinde kayıt edilmesi esnasında geçerlidir.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu aydınlatma metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Sisteme girmiş olduğunuz kişisel verileriniz ancak sizler tarafından değiştirilebilmekte olup, bir başkasının bu bilgilere ulaşmaması ve bunları değiştirmemesi adına Şirketimizce gereken tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ancak üyelik adresinizin veya şifrenizin üçüncü kişiler tarafından biliniyor ya da üyeliğin kullanılıyor olması dolayısı Şirketimiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

Veri aktarımında 256 bit şifreleme ile birlikte SSL güvenlik protokolü (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan yöntem kullanılmaktadır. Bu teknoloji en üst düzeyde güvenlik sağlamakta ve örneğin veri güvenliği için bankalar tarafından kullanılmaktadır. Veri aktarımının şifrelenmiş olduğunu tarayıcınızın alt durum çubuğundaki kapalı bir anahtar veya kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca siz değerli müşterilerimiz yahut ziyaretçilerimiz (kişisel veri sahibi);

(i)kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,(ii)kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,(iii)kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,(iv)yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,(v)kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme,(vi)kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(vii)işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve(viii)kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İşbu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte Atatürk Mah. Dudullu Cad. No:19 A K:1 Ataşehir / İSTANBUL adresindeki Şirketimize ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya(ii) Atatürk Mah. Dudullu Cad. No:19 A K:1 Ataşehir / İSTANBUL adresindeki Şirketimize noter kanalı ile tebligat gönderebilir veya(iii)kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Melek Butik, işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler; değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların web sitemizde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.